Wymogi bezpieczenstwa bab la

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to rozporządzenie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów oddanych do wdrażania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest doskonała większość maszyn i narzędzi stosowanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń oraz sposobów ochronnych dedykowanych do korzystania w odległościach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Jeszcze do niedawna przepisy dotyczące bezpieczeństwa w jednych państwach Unii Europejskiej różniły się pomiędzy sobą, co miało istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Z tego sensu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i doskonale ułatwiła obieg produktów w Grupie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest przeznaczenie wolnego przepływu towarów zapewniających wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń dedykowanych do publikacji w okolicach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Otwarta Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która wpisałam w mieszkanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z kolei dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa pozycji w pomieszczeniach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła wchodzić do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex