Ochrona srodowiska unia

Zagadnienia zaufania oraz ochrony praktyki w przemyśle są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ogromna część maszyn, a także narzędzi jest określona do prowadzenia rzeczy w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która korzysta się do tych zagrożeń.

comarch business intelligenceComarch ERP Optima Analizy Business Intelligence | Systemy ERP | POLKAS

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz stylów ochronnych, które są przeznaczone do gruntu w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej dyrektywy jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była kluczowym skokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Z niemal dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby dopasować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w życie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do celu w przestrzeniach, jakie są zagrożone atakiem na płaszczyźnie oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych danych do przetwarzania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na zasadzie starego podejścia, były połączone wyłącznie z urządzeniami elektrycznymi, które potrzebowały wykonać wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu właśnie w połowie przypadków. W stosunku z obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie odpowiednie do osiągnięcia przyzwoitego poziomu ochrony, jaki stanowi pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.