Instalacja atex na czym polega

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, konieczne jest stosowani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach obowiązujących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX atex installation – unormowania prawne
Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC.
Regulacje w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego oraz całych systemów ochrony przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w związku z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX
Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak i elementy kontrolne, które pracują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy.
W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Są to w szczególności odpylające instalacje ATEX funkcjonujące na przykład w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca pracująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w miejscach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w dyrektywie, powinien być przygotowany zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi, co w praktyce ma prowadzić do zmniejszenia ryzyka wybuchu i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ludzi i urządzeń (oraz środowiska) pracujących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.