Firma farmaceutyczna

Każdy przedsiębiorca, w zasada obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble również różne urządzenia, których cena w okresie ich zdobycia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset dobrych a potrzebuje on żyć współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych postępuje w miesiącu, w jakim został on kupiony.

Ewidencja środków trwałych może istnieć zarządzana w pracy kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z dobrymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami czy w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie wykorzystywanego w korporacji dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i podjęcia do użycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna jest z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z winą jej sprawienia. W sukcesie sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Pamiętając o właściwej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.